Česky English Deutsch
Drobečková navigace

Úvod > O nás > Všeobecné podmínky

Všeobecné dodací a platební podmínky KOVO - HOLUB Nepomuk s.r.o.

Pro všechny naše nabídky a dodávky platí tyto "Všeobecné dodací a platební podmínky KOVO-HOLUB Nepomuk s.r.o."

1. Nabídky

Všechny naše nabídky jsou pro nás nezávazné není-li uvedeno v těchto podmínkách jinak.

2. Uzavření smlouvy

Kupní smlouva je uzavřena pouze písemným potvrzením objednávky prodávajícím, způsobem uvedeným v následujících podmínkách. Omezující podmínky kupujícího, ale i ústní zvláštní dohody vyžadují výhradně písemné potvrzení prodávajícího.

3. Nebezpečí škody na zboží

Každé nebezpečí škody na zboží, tj. nebezpečí jeho ztráty, zničení, poškození nebo znehodnocení bez ohledu na to, z jakých příčin k němu došlo, přechází na kupujícího nejpozději tehdy, opustí-li zboží závod prodávajícího, nebo je dáno kupujícímu dle smlouvy k dispozici, vyjma případů, kdy byla sjednána jiná regulace pomocí obchodní klauzule Incoterms (Mezinárodní obchodní komora).

4. Dodací lhůty

 • Potvrzený termín dodávky je vyjádřením nejlepšího úmyslu prodávajícího, není však právně závazný. Nedodržení termínu dodávky nezakládá nárok kupujícího na náhradu škody jakéhokoliv druhu, zejména ne z titulu neplnění, nebo prodlení plnění. Déle než tři měsíce trvající překážky v plnění způsobené vyšší mocí opravňují prodávajícího odstoupit od kupní smlouvy a nároky kupujícího na náhradu škody jsou vyloučeny.
 • Dílčí dodávky jsou přípustné.
 • Dojde-li v důsledku vyšší moci, nebo jiných mimořádných událostí nebo okolností, na které nemá prodávající bez svého zavinění vliv, k omezení prodávajícího, prodlužuje se dodací termín o dobu tohoto omezení. Kupující musí být o tomto omezení informován. Trvá-li toto omezení déle než 2 měsíce, je prodávající oprávněn od kupní smlouvy odstoupit. Kupující je oprávněn v tomto případě od kupní smlouvy odstoupit, pokud uhradí prodávajícímu náklady již vzniklé v důsledku přípravy dodávky pro kupujícího.
 • Při opoždění dodávky, které je zaviněno prodávajícím, má kupující právo stanovit přiměřenou dodatečnou lhůtu pro dodání zboží. Po marném uplynutí této lhůty je kupující oprávněn odstoupit od kupní smlouvy. Jakékoliv další nároky kupujícího vůči prodávajícímu jsou vyloučeny, pokud se nejedná o úmysl či hrubou nedbalost ze strany prodávajícího.

5. Ceny, platba, splatnost

 • Prodávající je oprávněn uskutečnit přiměřené zvýšení ceny, jestliže došlo po datu potvrzení o prodeji ke změnám cen u surového materiálu nebo cen pomocných látek, mezd či platů, u transportu nebo u veřejných odvodů.
 • Neplatí-li kupující kupní cenu dle ujednání o její výši a splatnost, je povinen zaplatit prodávajícímu úroky z prodlení ode dne splatnosti až do úplného zaplacení celé dlužné částky.
 • Nedodržení platebních podmínek, neproplácení pohledávek či vznik okolností, které snižují důvěryhodnost kupujícího mají za následek okamžitou splatnost všech pohledávek prodávajícího. V takovém případě je prodávající rovněž oprávněn před další dodávkou požadovat platbu předem, v hotovosti či poskytnutí záruky za zaplacení kupní ceny. Prodávající je rovněž oprávněn po marném uplynutí dodatečné přiměřené lhůty odstoupit od kupní smlouvy. Tím není dotčeno právo prodávajícího na náhradu škody.
 • Zaplacením se rozumí připsání částky odpovídající celé kupní ceně včetně případného příslušenství na bankovní účet prodávajícího, popř. v hotovosti v pokladně prodávajícího.

6. Výhrada vlastnického práva

Vlastnické právo k veškerému dodanému zboží přechází na kupujícího až v okamžiku úplného zaplacení celé kupní ceny zboží. Okamžikem zaplacení se rozumí připsání částky odpovídající celé kupní ceně zboží včetně případného příslušenství na bankovní účet prodávajícího, příp. v hotovosti v pokladně prodávajícího.

Výhrada vlastnického práva trvá, i když bylo kupujícím započato se zpracováním dodaného zboží, či již došlo ke zpracování tohoto zboží, až do doby splnění všech nároků prodávajícího vůči kupujícímu. Platba směnkou však nepředstavuje splnění nároků prodávajícího a nevede k přechodu vlastnického práva z prodávajícího na kupujícího. Pohledávky (popřípadě z opracování nebo zpracování zboží) kupujícího z dalšího prodeje dodaného zboží nebo z jiného právního důvodu týkajícího se dodaného zboží, postupuje již nyní kupující na prodávajícího k zajišt ění nároků prodávajícího na zaplacení kupní ceny v plné výši kupujícím.

Není-li podle práva, v jehož působnosti se nachází předmět dodávky, vykonání výhrady vlastnictví možné, ale jsou-li přípustná jiná práva zajišťující pohledávku prodávajícího na zaplacení kupní ceny dodaného zboží, je prodávající oprávněn vykonávat všechna práva tohoto druhu. Kupující je povinen spolupůsobit u opatření, která jsou nutná k účinnosti a realizaci výhrady vlastnického práva nebo jiných práv uvedených výše.

Pokud je kupující v prodlení se zaplacením kupní ceny a prodávající přistoupí k vymáhání práva na vrácení dodaného zboží, práva na zaplacení kupní ceny, nebo k uplatnění svých jiných práv vůči kupujícímu např. práv z ručení nebo z postoupené pohledávky, nezakládá to právo kupujícího odstoupit od smlouvy.

7. Rozměrové tolerance

Výrobky dodáváme s tolerancemi dle technické dokumentace. Není-li stanoveno jinak, dodáváme výrobky s tolerancemi dle ČSN ISO 2768.

8. Odpovědnost za vady

Kupující je povinen zajistit, aby se zbožím bylo manipulováno a zboží bylo uskladněno v souladu s pokyny prodávajícího, v originálních neporušených obalech, na místě, které je dostatečně zabezpečeno proti krádeži zboží, proti jeho poškození či zničení či jinému zhoršení vlastností dodaného zboží. Balení námi dodávaného zboží je určeno pro přepravu v uzavřených vozidlech a skladování v krytém zastřešeném skladu. Prodávající neodpovídá za vady zboží způsobené porušením této povinnosti kupujícím.

Kupující je povinen prohlédnout dodané zboží co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na zboží na kupujícího.

Kupující je povinen oznámit prodávajícímu vady množství dodaného zboží okamžitě po prohlídce dodaného zboží.

Ostatní vady zboží je kupující povinen oznámit prodávajícímu bez zbytečného odkladu poté, co vady zjistil při prohlídce dodaného zboží, případně poté, co kupující při vynaložení odborné péče měl vady zjistit při prohlídce, kterou je povinen uskutečnit v souladu s výše uvedenými ujednáními.

Vady, na něž se vztahuje záruka za jakost, je kupující povinen oznámit prodávajícímu v záruční době. Odpovědnost prodávajícího za vady, na něž se vztahuje záruka za jakost, nevzniká, jestliže tyto vady byly způsobeny po přechodu nebezpečí škody na zboží vnějšími událostmi a nezpůsobil je prodávající nebo osoby, s jejichž pomocí prodávající plnil svůj závazek.

 

Kupující je povinen oznámit vady prodávajícímu buď doporučeným dopisem doručeným na adresu provozovny prodávajícího, či telefonicky, nebo faxem popř. emailem. Poruší-li kupující svoji povinnost zboží prohlédnout v době výše uvedené, či neoznámí-li vady zboží prodávajícímu ve lhůtěči způsobem výše uvedeným, zaniká právo kupujícího vůči prodávajícímu z vad dodaného zboží.

Kupující je povinen umožnit prodávajícímu kontrolu reklamovaného zboží v době určené prodávajícím. Pokud kupující poruší tuto svoji povinnost, zaniká právo kupujícího vůči prodávajícímu z vad dodaného zboží.

9. Ručení za zboží

Ručení za zboží se řídí kogentními ustanoveními obchodního zákoníku.

10. Všeobecné

 • Dodává-li prodávající podle výkresů kupujícího, prodávající neodpovídá za nároky třetích osob při případném porušení ochranných práv.
 • Právní neúčinnost jednotlivých ustanovení těchto dodacích a platebních podmínek či kupní smlouvy nepůsobí neplatnost a neúčinnost ostatních ustanovení kupní smlouvy nebo těchto dodacích a platebních podmínek.
 • Místo plnění všech povinností vyplývajících z kupní smlouvy je adresa prodávajícího na těchto dodacích a platebních podmínkách.
 • Všechny spory vznikající z této smlouvy a v souvislosti s ní budou rozhodovány s konečnou platností u Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky podle jeho Řádu a Pravidel jedním rozhodcem.
 • Právní vztah založený kupní smlouvou a těmito dodacími a platebními podmínkami se řídí právním řádem České republiky.

KOVO-HOLUB Nepomuk s.r.o. 
Záhoří 38 
Nepomuk 
33501

Tel.: 371591644, 603237517 
E-mail: f.holub@kovo-holub.cz 
www.kovo-holub.cz

Chci zpracovat nabídku na sádrokartony